FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. - ROK 1.3.2017.

Sve udruge obvezne su sastaviti i predati financijske izvještaje za 2016. godinu. Financijski izvještaji za 2016. predaju se FINA-i na propisanim obrascima najkasnije do 1.3.2017.

Udruge koje vode dvojno knjigovodstvo predaju izvještaje na obrascima:

- Bilanca na obrascu BIL-NPF

- Račun i prihoda i rashoda na obrascu PR-RAS-NPF.

Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo predavaju izvještaje na obrascu G-PR-IZ-NPF (Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima).

Excel obrazac u kojem su objedinjeni svi financijski izvještaji može se preuzeti na stranicama FINA-e ili Ministarstva financija: http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje.

Upute Ministarstva financija vezano za sastavljanje financijskih izvještaja možete skinuti na linku:

http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija-2016-godina.

Financijski izvještaji se predavaju samo FINA-i ili u elektroničkom obliku  na propisanim obrascima s ugrađenim kontrolama u excelu ili putem papirnatih obrazaca. Uz elektroničku verziju obrasca predaje se i ispis Referentne stranice ovjeren potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom.

Udruge koje nisu bile aktivne tijekom 2016. godine dostavljaju izjavu o nekativnosti na obrascu Izjava o neaktivnosti. Obrazac možete skinuti na: http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje. Izjavu o neaktivnosti potrebno je dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do 1.3.2017. godine na adresu: Ministarstvo financija, Odjel za neprofitno računovodstvo, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Ukoliko ispunjavate obrazac G-PR-IZ-NPF u papirnatom obliku preporuka je kupiti obrazac u NN. Cijena obrasca je 1,90 kn.

Udruge koje vode dvojno knjigovodstvo uz financijske izvještaje obvezne su izraditi i bilješke uz financijske izvještaje. Bilješke se ne predaju u FINA-u, potrebno ih je imati u arhivi udruge.

Uz godišnji financijski izvještaj bitno je znati i sljedeće:

Ukoliko ste primili donaciju iz proračuna (ministarstvo, grad, općina, županija i sl.) potrebno je do 1.3.2017. poslati donatoru Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava. Izvještaj se predaje na propisanom obrascu PROR-POT koji možete skinuti na linku: http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

Uz ove izvještaje ukoliko ste imali organizirano volontiranje u 2016. godini potrebno je do 31.3.2017. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poslati Izvješće o organiziranom volontiranju za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016.

Izvještaj se predaje on line putem aplikacija na sljedećem linku ovdje.