Mišljenje MFIN

U nastavku donosimo mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave koja se odnose na neprofitne organizacije.
 
Jesu li neprofitne organizacije (ustanove – vrtići, škole, fakulteti…; udruge – rukometni klub, udruga građana…; turističke zajednice te ostale slične pravne osobe) obveznici fiskalizacije? 
Neprofitne organizacije smatraju se obveznicima fiskalizacije ako su obveznici poreza na dobit. Znači neprofitne organizacije koje se smatraju obveznicima poreza na dobit ili im je Porezna uprava rješenjem utvrdila obvezu poreza na dobit za dio ili ukupnu djelatnost, za dio djelatnosti za koju su obveznici poreza na dobit, obveznici su i fiskalizacije.
Neprofitne organizacije koje jesu obveznici fiskalizacije dužni su provoditi sve radnje kao i ostali obveznici fiskalizacije. Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja. 
 
Porezni status udruga
 
Porez na dobit - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/07-01/1174
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 11.09.2007
Porezni status udruga
 
Na temelju vašeg pitanja primjenjuju li se gospodarski propisi, pri čemu mislite na propise o oporezivanju dobiti, u profitabilnom dijelu poslovanja udruga, nastavno odgovaramo.
 
Prema odredbama članka 2. stavka 6. i 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. Iznimno ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
 
Obavljanje djelatnosti u skladu s propisima koji uređuju djelatnost navedenih pravnih osoba, ne spada u gospodarsku djelatnost, pa tako niti prihodi koje ostvaruju obavljanjem djelatnosti za koju su registrirani, ne spadaju u prihode od gospodarske djelatnosti. Tako, temeljno, i prihodi udruga koje obavljaju djelatnost sukladno propisima prema kojima su osnovane, ne ostvaruju prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti. U gospodarske djelatnosti spadaju one djelatnosti koje se obavljaju ciljem stjecanja prihoda i dobiti u tržišnoj utakmici, što je uvjet da bi se plaćao porez na dobit.
 
Ako postoje dokazi da se neka udruga bavi i drugim djelatnostima koje se mogu smatrati gospodarskima, tada takovoj pravnoj osobi Porezna uprava izdaje rješenje da je porezni obveznik na temelju provedenog upravnog postupka. To znači da prije donošenja rješenja po kojemu neka od navedenih osoba u članku 2. stavak 6. Zakona postaje obveznik poreza na dobit, treba provjeriti činjenično stanje, a to je, u pravilu, moguće jedino u vanjskom nadzoru. Rješenje po kojemu se rješava da neka pravna osoba postaje obveznik poreza na dobit može se donijeti za buduće razdoblje, u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Općeg poreznog zakona.
 
Skrećemo pozornost na odredbe Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01, 11/02, ispr.), u kojemu je članku 2. propisano da je udruga svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih , odnosno pravnih osoba, kje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja. U članku 25. istoga Zakona propisano je da su udruge dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
 
U članku 1. stavak 3. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 112/93, dalje: Uredba), navedeno je da se odredbe te Uredbe odnose na ustanove, tijela državne uprave, Republiku i tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, te njihova tijela, vjerske zajednice, političke stranke, sindikate i druge udruge građana te druge pravne osobe za koje iz zakona proizlazi da su neprofitne organizacije. U članku 15. stavak 1. iste Uredbe propisano je, između ostaloga, da su prihodi raspoloživi kada su ostvareni unutar obračunskoga razdoblja ili odmah nakon svršetka razdoblja i služe za pokriće obveza toga razdoblja.
 
I iz navedenih odredbi pretpostavlja se da djelatnost udruge nije stjecanje dobiti nego da iz ostvarenih prihoda pokrije rashode. U rashode udruge spadaju i dohoci zaposlenicima i drugim osobama koje obavljaju neke poslove za udrugu, a dohoci se oporezuju sukladno propisima o oporezivanju dohotka. Isto tako udruge imaju rashode za dobra i usluge koje kupuju od pravnih osoba, obveznika poreza na dobit, koji se kod istih uključuje u osnovicu poreza na dobit.
Sukladno svemu navedenom, udruge se, temeljno, ne osnivaju radi obavljanja gospodarskih djelatnosti radi stjecanja dobiti. Ali ako obavljaju takovu djelatnost mogu biti i obveznici poreza na dobit, za dobit ostvarenu o takove djelatnosti, uz provedenu propisanu proceduru.
 
Oporezivanje primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije
 
Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/04-01/1355
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 29.11.2004
Oporezivanje primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije
 
U svezi upita "A", organizacije glazbeno-estradnih izvođača, u likvidaciji, o načinu isplate preostalih novčanih sredstava članovima udruge nakon okončanja likvidacijskog postupka i podmirenja dugova svim vjerovnicima te plaćenih drugih troškova, u nastavku odgovaramo;
 
Člankom 22. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01 i 11/02 - ispravak) propisano je da imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem njenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
 
Člankom 34. Zakona o udrugama propisano je da, u slučaju prestanka postojanja udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje pravnoj ili fizičkoj osobi određenoj statutom udruge.
 
Udruga koja je primila dotaciju iz držanog proračunau ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju prestanka postojanja ostatak sredstava dotacije vratit će u proračun iz kojega je dotacija dana.
 
Ako udruga statutom ne odredi postupak s imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.
 
Slijedom navedenog, ako je statutom udruge određeno da se imovina, nakon provedenog postupka likvidacije, podjeli svim članovima društva prema utvrđenim kriterijima, takve isplate ne smatraju se dohotkom i ne podliježu oporezivanju prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.