Najvažnije novosti u 2017.

Minimalna plaća za 2017. je 3.276 kn.
Sve udruge dužne su izraditi i predati financijske izvještaje za 2016. godinu najkasnije do 01.03.2017. Financijski izvještaji se predaju na propisanim obrascima i javno objavljuju u registru neprofitnih organizacija.
Izmijenjeni su obračuni plaća i drugog dohotka, više pročitajte u izborniku Plaće i Drugi dohodak.