Prijava i odjava radnika

UPUTE ZA PRIJAVU RADNIKA
 
Potrebni obrasci za prijavu radnika:
tiskanicu M-1P (prijava osobe na HZMO)
ugovor o radu na određeno vrijeme
tiskanicu 2 (prijava osobe na HZZO) - najčešće nije potrebna jer je prijava na HZMO ujedno i prijava na HZZO.
 
Ako udruga do sada nije imala zaposlene osobe onda je potrebno prvo izvršiti prijavu udruge.
Potrebni obrasci za prijavu udruge:
tiskanicu M-11P (prijava udruge na HZMO)
tiskanicu 1 (prijava udruge na HZZO)
 
Obrasci (M-1P, M-11P, T-1, T-2, ugovor) se mogu kupiti u NN. Ugovor se može sastaviti i u elektronskom obliku i isprintati.
 
Treba popuniti ono što znate, ono što ne znate možete na licu mjesta kod predaje.
 
Prijava se vrši prvo za udrugu pa za osobu.
 
Prijava se mora obaviti najkasnije prije početka radnog odnosa.
 
Ukoliko udruga ima više od 3 zaposlenika udruga je dužna prijave obavljati elektronskim putem.
 
PRIJAVA NA HZMO
 
Prijava udruge u HZMO
Potrebni dokumenti:
- preslika rješenja o upisu, ako se nešto mijenjalo i izvadak
- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku
- rješenje o OIB-u
- ugovor o žiro-računu
- obrazac M-11P.
 
Za prijavu osobe na HZMO potrebno je:
1. popunjena tiskanica M-1P
2. jedan primjerak ugovora o radu
 
PRIJAVA NA HZZO
 
Prijava udruge u HZZO
Potrebni dokumenti:
- isto kao za hzmo
- kopija obrasca M-11P
- tiskanica T-1.
 
Za prijavu osobe na HZZO potrebno je:
1. ovjerena tiskanica M-1P
2. popunjena tiskanica 2
 
OBRASCI ZA PRIJAVU RADNIKA - primjeri:
tiskanica M-1P
tiskanica 2
 
UPUTE ZA ODJAVU RADNIKA
 
Potrebni obrasci za odjavu radnika:
tiskanicu M-2P (odjava osobe s HZMO)
odluka o otkazu
tiskanicu 2 (odjava osobe s HZZO)
 
Obrasci se mogu kupiti u NN.
 
Odjava se mora obaviti u roku 8 dana od završetka radnog odnosa.
 
ODJAVA S HZMO
 
Za odjavu osobe s HZMO potrebno je:
popunjena tiskanica M-2P (odjava osobe s HZMO)
odluka o otkazu (ako je istek ugovora o radu dovoljno je predočiti ugovor o radu na određeno vrijeme / ako je redoviti otkaz radnika potrebna je odluka radnika o otkazu i odluka poslodavca o otkazu / ako je otkaz od strane poslodavca potrebna je odluka o otkazu)
 
 
ODJAVA S HZZO
 
Za odjavu osobe s HZZO potrebno je:
1. ovjerena tiskanica M-1P
2. popunjena tiskanica 2