Mnoge udruge su organizatori volontiranja, mnoge sve aktivnosti provode volonterski. Svaki organizator volontiranja obvezan je poslove volontiranja voditi u skladu sa Zakonom o volontiranju. Za svakog volontera, udruga bi trebala imati ugovor o volontiranju te voditi evidenciju volontiranja.


Upitnik o samoprocjeni (Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola) popunjava svaka udruga koja vodi dvojno knjigovodstvo za svaku poslovnu godinu.

Rok za popunjavanje upitnika je 31.03. za prethodnu godinu.

Rok za popunjavanje upitnika za 2021. godinu je 31.03.2022.

Popunjeni upitnik se ne dostavlja nijednom tijelu, već se čuva u arhivi udruge, te prema zahtjevu nekog tijela se dostavlja.

 


Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2021. u FINA-u do 1.3.2022.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF i

2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu).

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Bilanca na obrascu BIL-NPF

2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i

3. Bilješke.


Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti i predati financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021. Rok za predaju u FINA-u je 30.7.2021.


Stranice