Analiza okoline u neprofitnoj organizaciji

Svaka neprofitna organizacija ima svoju misiju odnosno svrhu i razlog postojanja. Slijedeći misiju definiraju se ciljevi koji daju odgovor na pitanje što se želi postići dok strategija pokazuje kako doći do postizanja definiranog cilja.

Organizacija djeluje s okolinom. Okolina je podložna stalnim promjenama koje s današnjim razvojem postaju sve učestalije i snažnije. Stoga se analizi okoline pridaje sve veći značaj za uspješnost djelovanja.

Menadžment organizacije treba razviti strategiju kako bi organizacija opstala i razvila se u stalno promjenjivom okruženju, a strateška analiza poslovnog okruženja postaje osnovni preduvjet formiranja uspješne strategije razvoja budući je važno pravodobno uočiti sadašnje i buduće promjene u pojedinom području globalnog okruženja. Organizacija svoju viziju, ciljeve i strategije poslovanja treba uskladiti s općim promjenama u okruženju, budući da je trajni uspjeh moguć samo na temelju vanjskog i unutarnjeg sklada.

Temeljna svrha analize okoline je ocjena okoline koja treba poslužiti menadžmentu za promptno reagiranje, a time i povećanje izgleda za uspjeh. Da bi se to postiglo, analiza okoline mora prije svega ustanoviti prilike i prijetnje u eksternoj okolini te snage i slabosti u internoj okolini. U tu je svrhu razvijena SWOT analiza. Snage i slabosti se vezuju za organizaciju, odnosno, internu okolinu dok se prilike i prijetnje odnose na eksternu okolinu organizacije. Da bi se provela analiza okoline potrebno je:

  1. otkriti strateške faktore i njihove pritiske na organizaciju koji pomažu organizaciji u ostvarivanju njegovih ciljeva (prilike), odnosno koji mogu potpuno onemogućiti ostvarenje njegovih ciljeva, pa čak i dovesti u pitanje njegov opstanak i njegov razvitak (prijetnje)
  2. utvrditi one pozitivne unutarnje sposobnosti organizacije (snage) kao i one njegove unutarnje nesposobnosti koje znatno ometaju ili potpuno onemogućuju ostvarenje utvrđenih ciljeva (slabosti)
  3. povezati prilike i prijetnje sa snagama i slabostima putem SWOT analize kako bi se organizacija pozicionirala u okolini
  4. osigurati podlogu za formuliranje strategije koju će organizacija voditi kako bi uspješno iskoristila prilike, a izbjegla prijetnje, koristeći se svojim snagama i eliminirajući svoje slabosti.

Kako bi organizacija odnosno njen menadžment mogao uspješno izvesti analizu okoline, nužno je da u organizaciji bude izgrađen takav informacijski sustav koji će sistematski osiguravati sve potrebne informacije o stanju u okolini. Takve su informacije podloga za različite vrste analiza.

Primjer SWOT analize

Kolumnu napisala: Danči