Dvojno knjigovodstvo

Neprofitne organizacije dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
U pravilu neprofitne organizacije vode dvojno knjigovodstvo. A ako zadovoljavaju uvjete za jednostavno knjigovodstvo, neprofitne organizacije mogu voditi jednostavno ili dvojno računovodstvo.
 
Sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija sve neprofitne organizacije koje su osnovane nakon 1.1.2009. godine dužne su voditi računovodstvo prema načelima dvojnog knjigovodstva najmanje prve 3 godine djelovanja bez obzira na visinu prihoda.
 
Jednostavno knjigovodstvo mogu voditi neprofitne organizacije čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna na razini godine. Takve neprofitne organizacije od 1.1.2015. godine imaju obvezu sastavljanja te predaje godišnjeg financijskog izvještaja. Ukoliko udruga zadovoljava navedene uvjete i odluči voditi jednostavno knjigovodstvo dužna je donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva. Bez donošenja odluke udruga ne može voditi jednostavno knjigovodstvo već je dužna voditi dvojno knjigovodstvo.

Više o vođenju jednostavnog knjigovodstva možete pročitati u dijelu jednostavno knjigovodstvo.

 
Neprofitne organizacije koje su bile obvezne voditi dvojno knjigovodstvo ukoliko zadovoljavaju uvjete o prihodima i imovini nakon protoka od 3 godine mogu se odlučiti hoće li voditi računovodstvo prema načelima dvojnog ili prema načelima jednostavnog knjigovodstva.
Odluku o korištenju ove mogućnosti vođenja knjigovodstva za tekuću poslovnu godinu donosi osnivač neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija popunjavanjem RNO-P obrasca uz koji prilaže navedenu odluku.
 
Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo dužne su voditi sljedeće poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Ukoliko sve poslovne promjene evidentira računovođa u računovodstvenom programu Dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige se printaju i uvezuju nakon predaje godišnjeg financijskog izvještaja, a najkasnije do 30.6. za prethodnu godinu.
Kako bi računovođa mogao sve kontinuirano evidentirati sve poslovne događaje neprofitne organizacije trebaju voditi mnoge evidencije sukladno svom poslovanju. Evidencije se najčešće vode u posebnom registratoru. Podršku evidencijama najčešće daje i elektronski oblik evidencije. Ukoliko neprofitna organizacija nema puno dokumentacije tada više evidencija može voditi u jednom registratoru.
Najčešće evidencije su:
knjiga blagajne (blagajnički izvještaji, uplatnice i isplatnice),
evidencija putnih naloga,
evidencija korištenja službenih vozila i osobnih vozila u poslovne svrhe,
knjiga izlaznih računa,
knjiga ulaznih računa,
knjiga izvoda
obračuni plaća
obračuni honorara (drugi dohodak)
ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.
 
Neprofitne organizacije koje vode računovodstvo prema načelima dvojnog knjigovodstva obvezne su predavati financijske izvještaje:
- polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I.-VI. (rok do 30.7.)
- godišnji financijski izvještaj za razdoblje I.-XII. (rok do 1.3.)
Polugodišnji i godišnji izvještaj predaju se u FINA-u na obrascima koji se mogu skinuti na http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje (Excel dokument Objedinjeni financijski izvještaj).
Godišnje izvještaje više nije potrebno predati u Državni ured za reviziju!
 
Sve upute, pitanja, izmjene i ostale informacije u vezi računovodstva neprofitnih organizacija mogu se vidjeti na webu Ministarstva financija, dio za neprofitno računovodstvo. Stoga je potrebno pratiti tu web stranicu.
Ministarstvo financija neposredno prije roka za predaju financijskih izvještaja objavljuje uputu o sastavljanju. Uvijek je pročitajte jer se može dogoditi i neka promjena.
Upute se nalaze na sljedećem linku:
 
VIŠE INFORMACIJA O DVOJNOM KNJIGOVODSTVU
 
Dvojno knjigovodstvo je knjigovodstveni sustav u kojem se svaka poslovna promjena evidentira (najmanje) dva puta na (najmanje) dva računovodstvena konta. Pod poslovnim promjenama podrazumijevaju se sve radnje koje dovode do promjene imovine ili obveza neprofitne organizacije (na primjer primitak računa za najam smatra se poslovnom promjenom).
Na temelju evidencije koja se vodi po sustavu dvojnog knjigovodstva mogu se prikazati svi podaci o stanju imovine, rashodima i prihodima kao i o financijskim rezultatima.
 
Računovodstvena konta
Poslovne promjene su grupirane po određenim kriterijima. Npr, troškovi telefona predstavljaju jednu grupu poslovnih promjena, a prihodi od donacija drugu grupu itd. Svaka grupa poslovnih promjena evidentira se na točno određeni konto, pa se tako obveze prema dobavljačima evidentiraju na konto 2425, troškovi telefona na konto 4251, prihodi od donacija iz državnog proračuna na konto 3511 itd.
Računski plan u xls obliku možete skinuti na http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije.
 
Evidentiranje poslovnih promjena
Dvojno knjigovodstvo najlakše se može razumjeti ako se objasni na primjeru.
Primjer 1: neprofitna organizacija je sa žiro-računa izvršila plaćanje usluge telefona dobavljaču u iznosu od 200,00 kn (pojednostavljeno platili smo račun za telefon od HT-a). Ova jednostavna transakcija se u poslovne knjige evidentira na sljedeći način:
1. Prvo se evidentira isplata novca sa žiro-računa dobavljaču (HT-u)
2. Zatim se evidentira razduženje dugovanja prema dobavljaču (HT-u)
 
RB Konto Naziv konta Opis knjiženja Duguje Potražuje
1. 1111 Žiro-račun Uplata dobavljaču po računu   200,00
2. 2425 Dobavljači u zemlji (HT) Uplata po računu 200,00  

Kao što se iz vidi iz prethodnog primjera poslovna promjena uplate novca dobavljaču je evidentirana dva puta: jednom kao odljev sredstava sa žiro-računa, a drugi put kao umanjenje duga prema dobavljačima. Vidljiv je i princip dvojnog knjigovodstva prema kojemu dugovna i potražna strana moraju biti jednake.

Naravno, prije ovo promjene slijedio je poslovni događaj kada smo primili račun za telefon. Račun stavljamo u knjigu ulaznih računa, a ulazni račun za telefon se evidentira na sljedeći način:
RB Konto Naziv konta Opis knjiženja Duguje Potražuje
1. 2425 Dobavljači u zemlji (HT) Račun za telefon   200,00
2. 4251 Trošak usluge telefona Račun za telefon 200,00