Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti i predati financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021. Rok za predaju u FINA-u je 30.7.2021.


Osim financijskih izvještaja, udruge su dužne predati i sljedeće izvještaje ako imaju volontere i prihode od donacija iz proračuna:
1. godišnje izvješće organizatora volontiranja
2. izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava - PROR-POT obrazac


Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2020. u FINA-u do 1.3.2021.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF i

2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu).

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Bilanca na obrascu BIL-NPF

2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i

3. Bilješke.

Financijski izvještaji predaju se u FINA-u dok se bilješke čuvaju u arhivi udruge te ih se po potrebi dostavlja u nadležno tijelo.


Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti i predati financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. Rok za predaju u FINA-u je 30.7.2020.

Obveza se odnosi i na udruge koje djeluju manje od 3 godine budući su prve 3 godine obvezne voditi dvojno knjigovodstvo. Obveza se odnosi i na udruge koje mogu voditi jednostavno knjigovodstvo, ali su se dobrovoljno odlučile voditi dvojno knjigovodstvo.

Za razdoblje od 1.1. do 30.6. predaje se Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.


Stranice