Za 2019. godinu minimalna plaća iznosi 3750 kn (bruto iznos plaće). Što je neto plaća u iznosu od 3000 kn.

Nova visina minimalne plaće se počinje primjenjivati za plaću za siječanj 2019.

Odluka o visini minimalne plaće je vidljiva u Uredbi o visini minimalne plaće koja je objavljena u Narodnim novinama br. 109/18. Uredba stupa na snagu 1.1.2019.


Vlada RH je još u kolovozu najavila treći krug porezne reforme koja se odnosi na izmjene zakona vezano za sljedeće: porez na dobit, porez na dohodak, doprinosi, porez na promet nekretnina, PDV, trošarine, opći porezni zakon, zakon o fiskalizaciji i zakon o administrativnoj suradnji u području poreza. Sve izmjene usvojene su na zasjedanju Sabora 21.11.2018.

Ono što je bitno za udruge je sljedeće:


Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine predaju se u FINA-u do 30.07.2018. na obrascu PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima).

Obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.


Samo podsjetnik za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo. Ne zaboravite sastaviti:

- bilješke uz godišnji financijki izvještaj o primicima i izdacima.

- godišnji izvještaj organizatora volontiranja (ako imate volontere).

 

Bilješke se nikome ne predaju već se čuvaju u arhivi udruge.

Bilješke trebaju sadržavati opisno objašnjenje odstupanja svake pojedine stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu.

Rok za izradu bilješki je isti kao za izradu godišnjeg financijskog izvještaja, do 1.3.2018.


Stranice