Izvještaj G-PR-IZ-NPF

Godišnji izvještaj o primicima i izdacima predaje se na obrascu G-PR-IZ-NPF. Izvještaj predaju sve udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo. Izvještaj se predaje u FINA-u na propisanom obrascu u elektronskom ili papirnatom obliku najkasnije u roku 60 dana od završetka poslovne godine, najčešće 1.3.

U izvještaju primitke je potrebno rasporediti prema sljedećoj strukturi:

1

primici od prodaje roba i pružanja usluga

2

primici od članarina i članskih doprinosa

3

primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

4

primici od donacija

4.1

primici od donacija iz državnog proračuna

4.2

primici od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

4.3

primici od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

4.4

primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

4.5

primici od građana i kućanstava

4.6

Ostali primici od donacija

5

Primici od kamata i ostale financijske imovine

6

Primici od zakupa

7

Primici od prodaje DI

8

Ostali primici

 

U izvještaju izdatke je potrebno rasporediti prema sljedećoj strukturi:

1

Izdaci za radnike

1.1.

plaće(bruto)

1.2.

doprinosi na plaću

2

Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevo, stručno usavršavanje)

3

Izdaci za naknade volonterima

4

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

5

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najmnina, komunalne, računane, intelektualne usluge i sl.)

6

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

7

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

8

Izdaci za dane donacije

9

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

10

Ostali izdaci

 
Uz prikaz primitaka i izdataka potrebno je popuniti i dodatne podatke:
 
1.      Stanje novčanih sredstava na računu - stanje na posljednji dan poslovne godine (najčešće 31.12.)
 
2.      Stanje novčanih sredstava u blagajni - stanje na posljednji dan poslovne godine (najčešće 31.12.)
 
3.      Stanje oročenih sredstava - stanje na posljednji dan poslovne godine (najčešće 31.12.)
 
4.      Obveze po neplaćenim računima - ukupan iznos obveza za primljene račune koje nismo platili, stanje na dan 31.12.
 
5.      Potraživanje za nenaplaćene račune - ukupan iznos potraživanja za izdane račune koji nisu plaćeni, stanje na dan 31.12.
 
6.      Primitak ostvaren iz sredstava Europske Unije
 
7.      Prosječan broj zaposlenih
 
8.      Broj volontera
 
9.      Broj sati volontiranja

 

Detaljnija razrada vrste primitaka i izdataka

Primjer popunjenog godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima: