Pitanja i odgovori

U nastavku donosimo pitanja i odgovore u vezi jednostavnog knjigovodstva.

1. Platili smo uredski materijal po ponudi i onda još jedanput kada je stigao račun. Drugu uplatu nam je dobavljač vratio na žiro-račun. Kako navedene promjene evidentiramo u KPI?

Jedno plaćanje unosite kao izdatak - izdaci za materijal i energiju (6), a drugo plaćanje unosite kao izdatak - ostali izdaci (10). Povrat sredstava unosite u KPI kao primitak - vrsta ostali primitak (8).

2. Od 2019. godine vodimo jednostavno knjigovodstvo. Prije smo bili obvezni voditi dvojno knjigovodstvo. Što unosimo u kolonu ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini.

Podatke od prethodne poslovne godine ostati će prazni osim dvije ćelije jer tada niste bili obvezni popunjavati obrazac G-PR-IZ-NPF. Tek sljedeće godine ćete imati podatke od prethodne godine.

Podaci iz prethodne godine (2018.) ostaju prazni osim dvije ćelije. Potrebno je u stupcu 2018 samo popuniti AOP 030 i 031 gdje ćete upisati iznos koji odgovara stanju sredstava na žiro-računu i blagajni.
A u stupcu 2019. AOP 029 + 030 mora odgovarati AOP 031.
Ako te kontrole nisu zadovoljene obrazac neće moći biti zaprimljen u FINA-i.
 

3. Jeli možemo sa stanjem novčanih sredstava (AOP 031, 032) i viškom/manjkom primitaka (AOP 029) izvršiti kontrolu unesenih podataka u izvještaj.

Jednostavno knjigovodstvo se temelji na novčanom načelu. Stoga će višak/manjak primitaka tekuće godine biti jednak stanju novčanih sredstava udruge uvećanog/umanjenog za početno stanje novčanih sredstava.

Iznos zbroja AOP 029 i 030 treba biti jednak AOP 031.

4. Platili smo račun za tisak plakata. Na koji izdatak se odnosi navedeni račun?

Tisak plakata je izdatak za usluge promidžbe i infomiranja, te se unosi u izdatke za usluge (5.).

Detaljnija razrada primitaka i izdataka može se pogledati na portalu u dijelu Izvještaj G-PR-IZ-NPF.

5. Primili smo pozajmicu od člana udruge. Na koji primitak se odnosi navedena pozajmica?

Ostali primici (8.)

6. U koji izdatak unosimo izdatak za naknadu vanjskom suradniku na temelju ugovora o djelu?

Izdatak 4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

7. Udruga ima više žiro-računa. Koji žiro-račun unosimo u izvještaj u referentnu stranicu?

Unosi se redovni žiro-račun koji je naveden i u registru neprofitnih organizacija kao glavni žiro-račun.

8. Što popunjavamo u izvještaju koji se skine u excelu sa stranica FINA-e?

Popunjavaju se radni listovi RefStr i GPRIZNPF. U RefStr potrebno je označiti da udruga nije obveznik dvojnog knjigovodstva. A nakon popunjavanja izvještaja potrebno je provjeriti na referentnoj stranici jesu li sve kontrole zadovoljene.

Popunjeni izvještaj je potrebno odnijeti u FINA-u na usb sticku ili CD-u uz isprintanu ovjerenu referentnu stranicu.

Uz izvještaj potrebno je sastaviti i Bilješke uz financijske izvještaje. Bilješke se ne predaju u FINA-u, ali ih je potrebno sastaviti i čuvati u arhivi udruge. Kako sastaviti bilješke pročitajte na portalu.