Plaće i naknade

UTVRĐIVANJE VISINE PLAĆE
Visina plaće u neprofitnim organizacijama najčešće je određena Ugovorom o radu.
Ugovorena plaća za puno radno vrijeme ne može biti niža od minimalne plaće koja od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine iznosi 3439,80 kuna. Minimalna plaća počinje se primjenjivati na plaću za siječanj koja se obično isplaćuje u veljači 2018.
 
LISTA OBRAČUNA PLAĆE I NAKNADE PLAĆE
 
Prema članku 84. Zakona o radu plaće se isplaćuju do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec ako nije drukčije određeno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. 
Isplatna lista se treba dostaviti radniku u roku od 15 dana od isplate plaće, a ako nema isplate plaće do kraja mjeseca u kojem je plaća ili naknada dospjela na naplatu, u tom slučaju uz potpis ovlaštene osobe i pečat poslodavca. 
Lista obračuna plaće i naknade plaće sadrži: 
podatke o poslodavcu: naziv, sjedište, OIB i žiro-račun 
podatke o radniku: ime i prezime, adresa, OIB, banka i broj računa, privremeni račun za ovrhu
razdoblje, odnosno mjesec za koji se plaća isplaćuje 
podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi svota plaće ili podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i svote naknade 
podatke o doprinosima na i iz plaće
svota predujma poreza i prireza uz iskazan osobni odbitak i stope 
utvrđena svota plaće ili naknade plaće 
utvrđena svota i vrsta obustave 
svota za isplatu 
datum određen za isplatu 
svota plaće odnosno naknade plaće koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti 
Poslodavac na listi nije obavezan navoditi one podatke koji u razdoblju odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje ne postoje kod radnika.
 
OBRASCI ZA OBRAČUN PLAĆE - primjeri:
platna lista
 
JOPPD OBRAZAC
OBRAZAC JOPPD je Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja. Namjena obrasca je podnošenje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku.
Na Obrascu JOPPD prikazuju se sve isplate/obračuni izvršeni u jednom danu.
Prilikom isplate plaće potrebno je sastaviti JOPPD obarazac. JOPPD obrazac podnosi se na dan isplate plaće, a najkasnije sljedeći dan nakon isplate.
 
MATERIJALNA PRAVA RADNIKA 
 
Materijalna prava radnika možemo podijeliti na: 
 
1. Nadoknade 
prijevoz na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte 
prijevozni troškovi i troškovi noćenja na službenom putu 
naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 
dnevnice 
terenski dodatak u zemlji do 170,00 kuna i u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno 
pomorski dodatak 
naknada za odvojen život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno 
 
2.Potpore 
zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje 
za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna 
u slučaju smrti člana uže obitelji do 3.000,00 kuna 
zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje, gdje se razdoblje bolovanja dužeg od 90 dana ne mora odnositi na jednu kalendarsku godinu 
za novorođenu djecu do visine jedne proračunske jedinice koja iznosi 3.326,00 kuna 
 
3.Darovi i nagrade 
dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje 
prigodne nagrade do 2.500,00 kuna godišnje (božičnica, naknada za godišnji odmor) 
jubilarne nagrade
 
4.Otpremnine 
prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna 
zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca 
zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu kod tog poslodavca 
sporazumni raskid ugovora – oporeziva svota 
 
GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆE
Godišnji obračun plaće poslodavac je dužan sastaviti za sve radnike koji su radili cijelu godinu, a posebno je poslodavac obavezan sastaviti kod zadnje isplate u godini ako plaće nisu redovito isplaćivane, ako radnik nije radio cijelu godinu zbog bolovanja na teret HZZO-a ili rodiljnog dopusta, ako je zbog neravnomjernih visina isplata u tijeku godine došlo do većeg poreznog opterećenja 
Godišnji obračun se ne sastavlja za radnika koji nije bio zaposlen kod poslodavca cijelu godinu i za radnika koji je u toku godine mjenjao prebivalište ili uobičajeno boravište
 
PLAĆA U NARAVI 
Primitkom u naravi smatra se: 
korištenje prijevoznih sredstava 
korištenje poslovnih zgrada, stambenih zgrada i stanova, odmarališta i kuća za odmor 
povoljnije kamate pri odobravanju kredita 
primici ostvareni u dobrima i uslugama bez naknade ili uz djelomičnu naknadu 
 
NAKNADE ZA BOLOVANJE I RODILJNI DOPUST 
-70% - bolest i ozljeda izvan rada, pretrage u bolnici - do 42 dana, odnosno 7 dana za invalida rada poslodavac, nakon toga Zavod 
-100% - njega djeteta do tri godine i 70% - njega djeteta iznad tri godine i njega supružnika – isplaćuje poslodavac, Zavod refundira 
-100% - održavanje trudnoće – Zavod izravno, od prvog dana 
-100% - bolest ili ozljeda zbog posljedica ranjavanja u ratu - Zavod izravno, od prvog dana 
-100% - ozljeda na radu – isplaćuje poslodavac, Zavod refundira 
Utvrđivanje osnovice 
-osnovica za izračun naknade za bolovanje je prosječna plaća isplaćena u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje, uz uvjet 12 mjeseci staža osiguranja ili 18 mjeseci s prekidima u zadnjih 24 mjeseca 
Najviša i najniža naknada 
-najviša naknada za bolovanje je 4.257,28 kuna (koju Zavod refundira, odnosno koja se može isplatiti kao neoporeziva naknada) 
-najniža naknada iznosi 831,50 kuna, kad nije zadovoljen uvijet od 12 mjeseci staža osiguranja ili 18 mjeseci s prekidima u zadnjih 24 mjeseca 
-ozljeda na radu - nije bitna dužina staža osiguranja prije mjeseca kada je nastupilo bolovanje, naknada se isplaćuje u visini 100% prosječno isplaćene plaće u prethodnih 6 mjeseci bez ograničenja, ako u posljednjih 6 mjeseci nije isplaćena niti jedna plaća ili samo jedna, naknada se utvrđuje od najniže osnovice 
Rodiljni i roditeljski dopust 
-uređen Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 85/08) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 34/11) 
-rodilji dopust - do 6 mjeseci života djeteta
-NOVO - obvezni dio 28 dana prije poroda + 70 dana života djeteta, ostatak do 6 mjeseci može koristiti otac 
-visina mjesečne naknade – 100% od osnovice 
-roditeljski dopust – od 6 mjeseci do godinu dana života djeteta, odnosno do 30 mjeseci za rođenje blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta 
-visina mjesečne naknade – 100% od osnovice, ali najviše 80% od proračunske osnovice, tj. 2.660,80 kuna; roditelj koji ne ostvaruje staž osiguranja prije porodiljnog 12 mjeseci staža osiguranja ili 18 mjeseci s prekidima u zadnjih 24 mjeseca, volonter, roditelj njegovatelj, 50% od proračunske osnovice, odnosno 1.663,00 kuna 
 
PRAVO NA RODITELJSKI DOPUST 
-osobno pravo svakog roditelja i može ga koristiti svaki u polovici trajanja 
-može se koristiti s prekidima do 8. godine života djeteta s najavom o korištenju 30 dana unaprijed 
-ako roditeljski dopust koristi otac dulje od tri mjeseca produžava se za dva mjeseca 
-ako roditelj koristi roditeljski dopust radom s polovicom punog radnog vremena roditeljski dopust se produžava za dvostruko