Porezni kalendar

U nastavku navodimo rokove za predaju obveznih obrazaca i izvještaja. Navedeni su samo izvještaji i obrasci koji su česti u neprofitnim organizacijama.
 
Obvezni izvještaji vezani za plaće i drugi dohodak koji se predaju Poreznoj upravi
JOPPD obrazac na dan isplate ili najkasnije sljedeći dan isplate plaće ili drugog dohotka
 
JOPPD obrazac predaje se za sve neoporezive isplate: prijevoz s posla na posao, božićnice, regres, službena putovanja itd.
 
Jedanput godišnje potrebno je dostaviti radnicima i osobama koje su radile na ugovor o djelu:
IP (izvješće o plaći i mirovini) – do 31.1. za prethodnu godinu
Potvrda o isplaćenom drugom dohotku – do 31.1. za prethodnu godinu
Navedene izvještaje više nije potrebno predati Poreznoj upravi!
 
Financijski izvještaji koji se predaju FINA-i
Polugodišnji Izvještaj o prihodima i rashodima – do 30.7.
Godišnji financijski izvještaj – Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima - do 01.03. za prethodnu godinu
Godišnji financijski izvještaj za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo - Izvještaj o primicima i izdacima - do 01.03. za prethodnu godinu