Registar neprofitnih organizacija

Pojam neprofitnih organizacija zajednički je naziv za različite oblike ustroja pravnih osoba; udruge i njihove saveze, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sl., a koje sve za temeljni cilj osnivanja i djelovanja nemaju stjecanje dobiti/profita. Neprofitne organizacije dužne su se prilikom osnivanja, a na temelju posebnih propisa, upisati u svoje matične registre. Primjeri ovih registara su Registar udruga, Registar stranih udruga, Registar zaklada, Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Registar pri trgovačkom sudu gdje se vode ustanove i sl. Svaki od matičnih registara sadržava podatke koje su potrebni instituciji koja prati određenu neprofitnu organizaciju. Na žalost, niti jedan od matičnih registara nije povezan niti sadržava podatke o financijskom poslovanju neprofitne organizacije važne za uspostavu baze financijskih izvještaja. Stoga je Ministarstvo financija s ciljem uređenja i povećanja transparentnosti poslovanja, te uvođenja financijske discipline u sektor neprofitnih organizacija uvelo poseban Registar neprofitnih organizacija (dalje u tekstu Registar) u koji su se dužni upisati svi obveznici Zakona. Tako ustrojen registar postaje središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanje financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstava proračuna. Registar u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo financija kao popis neprofitnih organizacija i osim navedenog ima i važnu ulogu u transparetnosti sustava izvještavanja jer su podaci iz Registra javni i dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Registar sadrži opće podatke, podatke o zakonskom zastupniku/osobama ovlaštenim za zastupanje i podatke relevatne za bazu financijskih izvještaja. U registar se upisuju sve neprofitne organizacije, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera. Neprofitna organizacija upisuje se u Registar na temelju prijave na Obrascu: Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO). U Obrascu podatke pod rednim brojevima od 01 do 04 popunjava Ministarstvo financija, a od 05 do 29 obvezno ispunjava neprofitna organizacija.

Prilikom upisa u Registar, neprofitnoj organizaciji se dodjeljuje redni broj upisa (RNO broj) koji je jedinstven i neponovljiv. RNO broj sastavni je dio zaglavlja svakog financijskog izvještaja kojeg popunjavaju i predaju neprofitne organizacije. Ministarstvo financija ne izdaje rješenje o upisu u Registar već se kao potvrda o upisu koristi ispisana stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra.

Ako se tijekom poslovanja neprofitne organizacije promijeni neki od podataka navedenih u Obrascu RNO, neprofitna organizacija dužna je dostaviti podatke o promjeni Ministarstvu financija. Promjene podataka dostavljaju se u Ministarstvo financija na Obrascu: RNO-P isključivo poštom ili osobno u roku 7 radna dana od upisa promjene u matični registar. Kako bi se neki od osnovnih podataka koje sadrže matični registri mogli promijeniti, neprofitna organizacija mora zatražiti prvo izmjenu u matičnom registru, za što se provodi upravni postupak i ako je rješenje pozitivno neprofitna organizacija može zatražiti izmjenu podataka u Registru. Na Obrascu RNO-P dovoljno je upisati samo podatke koji se mijenjaju. Podatke koji ostaju nepromjenjeni nije potrebno upisivati. Neprofitna organizacija prestaje biti obveznik primjene Zakona brisanjem iz matičnog registra u koji je upisana prilikom osnivanja, a iz Registra se briše na vlastiti zahtjev.

Najbitnije za ponoviti:

1. nakon osnivanja neprfofitne organizacije u roku od 30 dana izvršiti upis u Registar neprofitnig organizacija na obrascu RNO

2. nakon svake promjene podataka u registru neprofitnih organizacija, u roku od 7 radnih dana izvršiti promjenu podataka na obrascu RNO-P.

Napisao: H.S.