Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2012.g. predaju FINA-i skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 20. listopada 2012.g.
Obrasci i upute se mogu skinuti na:

Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjena je na 13% s primjenom na staž osiguranja nakon 30.4., što znači da se primijenjuje na plaće za svibanj 2012. i nadalje.


Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2012.g. predaju FINA-i skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 20. travnja 2012.g.
Obrasci i upute se mogu skinuti na:

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.3.2012. uvode se mnoge promjene. Neke od njih bitne za neprofitne organizacije su:
povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka sa 1.800,00 na 2.200,00 kn;

Stranice